Södermalm i tid och rum. Stockholm

Maria husmodersskola


Ur Västra Södermalm, Arne Munthe, 1965


Ursprunget till Maria husmodersskola går tillbaka på storstrejksåret 1909. Med en filantropiskt sinnad dam, fröken Betty Hirsch, som drivande kraft bildades då en förening för att ordna småbarnsbespisning för de hårdast drabbade söderfamiljerna. Under denna verksamhet uppmärksammades, vilka brister, som ofta fanns i hemmens skötsel. Så föddes tanken på en permanent skola med den dubbla uppgiften att ta hand om barn till mödrar med förvärvsarbete och att utbilda flickor i husligt arbete och barnavård. Stadgar för stiftelsen fastställdes den 12 april 1911.

husmodersskola1min.jpg
forstoringsglas.jpg Maria husmodersskola, tidigt Långholmsgatan 16B, Hornsgatan 174. Middagsvila för de lite större barnen.
Under de första sju åren fick skolan helt lita till frikostigt understöd från privat håll. Mycket betydde det aktiva intresse, som kronprinsessan Margareta visade ända från starten. Genom ett initiativ av Ivan Bratt - de gula spårvagnskorten utan rabattkupong - tillfördes skolan också under åren 1912-1920 ett betydande belopp, omkring 100.000 kronor.

Med den ursprungliga husmoderskursen på tio månader som stomme har verksamheten under årens lopp blivit allt rikare förgrenad, nu även med vissa kurser för män, bl.a. i matlagning.

Under en tid ingick i programmet också en direkt socialvårdande verksamhet: exempelvis organiserades klubbar av olika slag bland söderungdomen. För den lyckosamma utvecklingen har det säkerligen betytt mycket att i spetsen för skolan under var sin långa rektorsperiod stått två sällsynt dugande krafter, först Anna Höglin och sedan Ruth Ager.

husmoderskarta.jpg      husmoderskarta2.jpg

Under de första åren var skolan delad på var sin avdelning i Maria och Katarina. Verksamheten sammanslogs 1914 och överfördes till ett nybyggt hus vid Långholmsgatan, som efter några år övergick i stiftelsens ägo tack vare en frikostig donation av Alice Wallenberg.

Sedan nyåret 1947 är skolan inrymd i den vackra tegelstensbyggnad på Brännkyrkagatans krön mot Ansgariigatan, som nu ligger i fil med Högalidsgården. Som arkitekt för nybyggnaden, som redan visat sig otillräcklig för den växande verksamheten, hade stiftelsen anlitat Nils Sterner.

Maria husmodersskola behöll sitt gamla namn även efter tillkomsten av Högalids församling, inom vars område den helt haft sin hemvist med undantag av de allra första åren. En etisk livssyn vid sidan av den praktiska undervisningen har alltid ingått i målsättningen och tagit sig uttryck i direkt samarbete mellan skolan och hemförsamlingen: kurser har sålunda ordnats tillsammans med Högalids studiegård och under en följd av år erhöll elevgrupper konfirmationsundervisning i Högalid.

Ett exempel bland många på privata skolföretag, som gjort en pioniärinsats inom utbildning och uppfostran, bedriver Maria husmodersskola numera sin verksamhet med ekonomiskt stöd både av stat och kommun.

husmodersskola2min.jpg
forstoringsglas.jpg Lekstund vid bordet och jobb vid diskbaljan. Tidigt Långholmsgatan.
För en del av de tidigare verksamhetsgrenarna har samhället nu skapat egna organ - en karakteristisk utveckling, som icke bör skymma undan värdet av den grundläggande insatsen


Från CD:n Söder i våra hjärtan:

husmodersskolatext1.jpg

husmodersskolatext2.jpg husmodersskolatext3.jpg

husmodersskola3min.jpg forstoringsglas.jpg