Södermalm i tid och rum. Stockholm


Pustegränd

Ur Stockholms gatunamn


År 1946 blev Pustegränd namn på den del av dåvarande Ragvaldsgatan, som låg norr om Hornsgatan, och som bland Söderbor då vanligtvis gick under namnet Ragvaldsbacke (Ragwalds Backe 1800-1809). Genom namnändringen återupplivades ett av de namn, som tidigare varit knutna till gatan.

Pustegränd kan vara ett namn av samma karaktär som de närbelägna Besvärsgatan och Besvärsbacken (se Brännkyrkagatan). Namnet Pustegränd som är belagt i Holms tomtbok 1679 (Puste gränden), är emellertid inte det tidigast kända namnet på den branta gatan mellan stranden och Hornsgatan; det synes i stället ha varit Ragvaldsgatan (Ragwaldzgatun 1670).

Enligt Holms tomtbok 1679 låg i kvarteret Lappskon vid Pustegränden »Sal Rauadz [d. v. s. Ragvalds] gårdh». Utan att anföra några bevis identifierar Wrangel honom med den Ragvald Kock som har gett upphov till namnet Kocksgatan. Hans identifiering har accepterats av senare författare, som behandlat stockholmska

pustegr4_6bmin.jpg forstoringsglas.jpg

ragvaldsg1_3.jpg
Söder Mälarstrand. Ragvaldsgatan 1-3 till vänster, nr 2 till höger.
gatunamn. Wrangels identifiering måste betraktas såsom högst osäker. Sannolik är det den Ragvald Larsson som 1635 var rotemästare för brandvakten i denna trakt som har givit upphov till namnet. Hans änka omtalas 1641.

Vid sidan av namnet Ragvaldsgatan förekommer från och med 1670-talets slut namnet Pustegränden. På ritningarna i Holms tomtbok 1679 förekommer sålunda dels »Puste gränden» (se ovan), dels »Rawaldz eller Pwste Gränden». Under återstoden av 1600-talet och under 1700-talet omtalas gatan omväxlande såson Ragvaldsgränd, Pustegränden, Ragvaldsgränd eller Puste backen eller Ragvaldsbacke.

Att namnen Ragvaldsgatan/gränd/backe och Pustegränden/backen på 1670-talet avsåg endast gatusträckningen norr om Hornsgatan framgår av Holms tomtbok. Senare kom de att gälla även den del, som låg mellan Hornsgatan och Sankt Paulsgatan; så är fallet på Tillaeus' karta 1733, som för gatan mellan stranden och Sankt Paulsgatan har namnuppgiften »Rafwalds eller Pustegr[änden]».

Efter 1800-talets mitt tycks namnet Pustegränden försvinna till förmån för Ragvaldsgatan, som nu också kommer att bli namn på gatan söder om Sankt Paulsgatan. De trappor son leder ner från Hornsgatan har vanligtvis gått under namnet Ragvaldstrappor eller Ragvaldstrapporna.

På Tillaeus' karta 1733 markeras en brygga ut i fjärden vid Pustegrändens mynning. År 1690 klagar man över at »Broon i Rafwaldz gränden ... alldeles är nedersiunken» och begär därför »en Ny brygga». Sju år senar konstateras, att »Pustebacken eller Rawallz grend är nedre widh Siön med en broo bebygd». Bryggan kom att kallas Ragvalds bro (1802-03). Namnet som var i bruk åtminstone in på 1930-talet kom efter hand at användas om trakten närmast kring den plats där bryggan legat. kartapustegr1731.jpg

ragvaldsg1.jpg
Ragvaldsgatan norrut till vänster. Hörnet med Brännkyrkagatan 8. 1908

pustegr2min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Pustegränd 2. Norrut

ragvaldsg4.jpg
Ragvaldsgatan 4. Hörnet med Brännkyrkagatan 13. Trappor upp till Hornsgatan. 1904
pustegr4_6min.jpg
forstoringsglas.jpg Ragvaldsgatan 4-6. Trappor upp till Hornsgatan.