bondegmotskatteskrapanmin.jpg

namn.jpg


Från Götgatan till Södermannagatan


karta1899gotg_sodermgmin.jpg

Namnet är känt som Boendhe gathan sedan 1600-talets mitt. Den västra delen närmast Götgatan kallas i Holms tomtbok från 1674 för Åkare Gatan eller Bonde gattan. Med "åkare" avsågs äldre tiders transportföretag som inte tilläts ha sina vagnar, hästar och stall i den trånga innerstaden och istället fick etablera sig på malmarna. Det är oklart om med ordet "bonde" avsågs en yrkesbeteckning eller ett familjenamn. Längs Bondegatan och i dess närhet finns en rad kvartersnamn med anknytning till "Bonde" såsom Bonden större och Bonden mindre samt Bondetorpet, Bondesonen och Bondesonen större. Enligt Per Anders Fogelström (Stockholms gatunamn) ligger det nära till hands att det rör sig om ett slags släktnamn, dock inte den adliga varianten.

Enligt 1885 års regleringsplan för östra Södermalm skulle Bondegatan gå ända ner till Hammarby sjö, men planen fullföljdes aldrig och Bondegatan slutade istället redan vid Tegelviksgatan.

bondeg2vaxthus2min.jpg         bondeg2vaxtodlingmin.jpg

Adolf Lindgrens växthus i kv Pelikanen. Växthusen låg i anslutning till den s k Engströmska fideikommissbyggnaden längst till vänster. Vy och interiör av växthusen. 1896

P A Fogelström 1983:

Vintern 1902 revs ett märkligt hus 'f.d. Engeströmska fideikommissbyggnaden' i kvarteret Pyramiden i hörnet av Götgatan och Bondegatan på Söder i Stockholm. Kvarteret Pyramiden var en del av ett äldre och ett betydligt större kvarter som hette 'Bejers trädgård' och var känt för sin stora och vackra trädgård. På 1660-talet hade den tyskfödde postmästaren Johan von Beijer ägt området och en senare ägare var rådmannen Johan Roland, därefter låter en Bengt Reenfeldt uppföra en malmgård på området.
bondeg2min.jpg
Bondegatan 2 vid Götga-
tan år 1900. Huset stod i vägen vid framdragning-
en av Katarina Bangata
bondeg2_2min.jpg
Bondegatan 2. F d Engströmska Fidei-
kommissbyggnaden. 1902

Vid slutet av 1700-talet kommer en annan postdirektör till den gamla Bejerska trädgården. Det är överpostdirektören och statssekreteraren Mattias Benzelstierna, en lärd samlare, som köper den reenfeldska egendomen.

Benzelstierna är sedan tidigare vän till den kände statsarkitekten Carl Fredrik Adelcrantz som nu ritar Benzelstiernas nya hus som byggs på den stora tomten med trädgården. Huset byggs 1788-1790 och skall användas som bibliotek och lokaler för Benzelstiernas samlingar av böcker, handskrifter, kartor, konst och mynt. Benzelstierna är en samlare av stora mått.

Huset börjar bli färdigt, ett första rum står klart men böckerna ligger fortfarande i högar på golvet när Benzelstierna dör 1791, 78 år gammal. Då hade han dock ordnat så att hans samlingar skulle utgöra ett fideikommiss som inte fick förskingras eller flyttas från Stockholm. Eftersom han var ogift hade Benzelstierna insatt sin systerson, greven och ministern Lars von Engeström, som arvtagare. Det var en värdig efterföljare, Engeström utökade samlingarna och under sina år som diplomat sände han hem den ena fyllda bokkistan efter den andra till huset vid Bondegatan.

Arvet gick vidare men arvtagarna bodde ofta utomlands. En bibliotekarie tillsattes och kataloger över samlingarna utarbetades och de visades för allmänheten, man kunde även få låna, vilket väckte en del uppmärksamhet i dåtidens Stockholm. De finaste exemplaren fick dock endast läsas inom bibliotekslokalerna.

1864 överfördes den berömda samlingen till Kungliga biblioteket i Stockholm, där amanuens August Strindberg fick ordna samlingen, detta finns omtalat i boken 'Givarna gjorde biblioteket' och Strindberg själv nämner det i minnesanteckningar när han skriver sin bok 'En dåres försvarstal'.bondeg7gardenmin.jpg Bondegatan 7, gården


bondeg12nu24min.jpg Bondegatan 12, gården


bondeg15_17osterutmin.jpg Bondegatan 15-17 österut


bondeg15_17spisbrodmin.jpg Bondegatan 15_17. I det lägre huset, nr 15, Södra spisbrödsbageriet.
Södra Spisbrödsbageriet

Bagaren Johan Gustaf Bergström, ägde under sin livstid fastigheten Stora Bondegatan 15 i Stockholm. I fastigheten bodde han med sin familj och där drev han också sin bagerirörelse. Omkring år 1860 köpte han in huset. Huset var detta år taxerat till 2.600 kronor. 1861, ansökte han om att få uppföra en ny fastighet på tomten, ett trevåningshus med bageri i bottenvåningen. I det nya huset på gården, som stod klart 1864, bedrevs själva bageriet och i det gamla huset mot gatan såldes troligtvis brödet.

År 1895 låg det ännu ett bageri i fastigheten. Av skylten ovanför dörren på fotografiet ovan kan man läsa "Södra Spisbrödsbageriet". De dåvarande husen på Stora Bondegatan 15 finns inte kvar idag utan revs troligen redan i slutet av 1800-talet. De fick ge plats åt ett större hus vid den stora nybyggnationen på Söder som genomfördes runt 1900.

Bondegatan från Södermannagatan till Renstjernas gatabondeg24nu44osterutfrnytorgsgmin.jpg Bondegatan 24 österut från Nytorgsgatan


bondeg28_18min.jpg Bondegatan 28-18


bondeg28_30nu48_50min.jpg Bondegatan 28-30, gården

karta1899sodermg_renstjgmin.jpg

bondeg44tid24min.jpg         bondeg48_52idagmin.jpg
Bondegatan 44-48 och 48-52 (tidigare 24-32)
bondeg30nu50min.jpg Bondegatan 30 västerut, idag nr 50
bondegatan30arbetsstugamin.jpg
Bondegatan 30. Skomakeri och korgmakeri i Katarina arbetsstuga. Kata Dahlström arbetade där som lärarinna 1887-88
bondeg32nu54min.jpg Bondegatan 32 (nu 54) på hörnet av Renstjernas Gata (t v)

Bondegatan från Borgmästargatan till Duvnäsgatan

karta1899borgmastarg_dufnasgmin.jpg bondeg36gardmotostermin.jpg Bondegatan 36 (70), gårdsinteriör mot öster. Kv Kristallen
kristallenlevaimin.jpg
Nedanför Vita Bergen på Södermalm ligger kvarteret Kristallen, omringat av
Bondegatan, Borgmästargatan, Klippgatan och Skånegatan. På 1930-talet var alla husen i kvarteret s.k. barnrikehus. Lägenheterna hyrdes ut till familjer med låga inkomster och många barn.
Läs vidare! om Kristallen

bondeg38_42min.jpg Bondegatan 38-42. Akvarell av Martine 1900-10 bondeg42_38nu74_72min.jpg Bondegatan 42-38 (74-72) bondeg55min.jpg Bondegatan 55 och Erstagatan 26 t h, söderifrån. Inköpt till Sofia församlingshem bondeg63_59min.jpg Bondegatan 63-59. Totties malmgård. I anslutning till malmgården låg Barnängens Tekniska fabrik bondeg59tottmin.jpg Bondegatan 59-63 från väster
Läs vidare!
om Barnängen
och Tottieska malmgården

bondeg40nu74min.jpg Bondegatan 40 (74). Danelii stiftelse för självförsörjande kvinnor. Gården mot söder. danelii2020min.jpg Danielii stiftelse 2020. Bondegatan 74. Här bodde PA Fogelström med sin ensamstående mor. pafmin.jpg
PA Fogelström
Från 1926 till 1938 bodde Per Anders Fogelström med mamma och lillasyster under knappa omständigheter i stiftelsehuset för ensamstående "skötsamma" mödrar på Bondegatan 74. Fattigdomsstämpeln "Danelii stiftelse" som fortfarande står hugget i stenfasaden ovanför porten (trots att det numera är bostadsrätter i fastigheten) upplevdes av Per Anders Fogelström som ytterst förödmjukande, ett faktum till vilket han återkommer i den delvis självbiografiska romanen I kvinnoland från 1954 och i den självbiografiska Hem till sist från 1993.
Endast kvinnor och deras barn fick bo i stiftelsehuset. Söner blev tvungna att flytta därifrån senast när de fyllde 18 år. Per Anders fick dock dispens några år förmodligen för att han arbetade extra som söndagsskollärare. Men han jobbade också vid den här tiden som medhjälpare i Dahlbergs bokhandel, som låg vid Odenplan, och han kom därför nära sin arbetsplats när modern, lillasyster Ingrid och han, 21 år gammal, 1938 flyttade till Västmannagatan 71 B. Läs mer! om PA Fogelström daneliistiftelse74min.jpg

Bondegatan från Barnängsgatan till Hammarbysjön

bondeg52nu91_92min.jpg
Bondegatan 50-52 österut, nu 90-92
bondeg54nu94min.jpg Bondegatan 54 (94). Ham-
marby IF:s skridskobana
med klubb- och båthus låg
där Bondegatan slutade. Valrossen i is skapades av Emil Åström till iskarnevalen 1909. I bakgrunden Danviksklippan och Henriksdals-
berget. Kv Dadeln


hifmin.jpg
karta1899barnangsg_hammarbysjmin.jpg

bondegklappbryggamin.jpg Barnängens klappbrygga vid Hammarby sjö med kvarnen på Danviksklippan i bak-
grunden. CD Piehl, olja, 1893
bondeg92frsodermin.jpg Bondegatan 92 (52) gårdshuset från söder. bondegslut8min.jpg Bondegatans slut i Hammarbysjön. I bak-
grunden Danviksklippan
bondegslut4min.jpg Bondegatan 92 från
väster
bondegslutmin.jpg Bondegatan 92 från öster bondegslut7min.jpg Bondegatan 92, gårdshuset, från väster


BONDEGATSHUSEN Ur Södertur 1, Johan Eriksson, Per lindroos

Där bebyggelsen slutade längst ut på Bondegatan 90-92 låg en liten grupp 1700-talshus i kvarteret Druvan. Bondegatshusen låg naturligt avkilda och slutna kring en innergård, omslutna av vackra fruktträd i en liten park och var, om än slitna, en liten oas och en miljöhistorisk accent med stort bevarandevärde.

1921 hade ca 25 konstnärer ateljéer i de gamla byggnaderna. De trivdes mycket bra med miljön, men i brist på upprustning reparerade man husen mycket själva. Den äldsta huvudbyggnaden bestod av ett dubbelhus i två våningar med en vindsvåning. Söder om huvudbyggnaden fanns två avlånga tvåvåningslängor, byggda under 1800-talets första hälft. Längst ut på Bondegatan 92 höll "Erikssons bil och gummi" till i en enklare verkstad.

bondegslut3min.jpg

bondegslut6min.jpg Både stadsantikvarien, Sofia kommunalförening, Föreningen Södermalm och många sofiabor reagerade starkt på att husen inte kunde bevaras och fylla en ny funktion som t ex samlingslokaler eller någon annan nyttig funktion i nuet. Ännu mer tragikomiskt var att inga av de gamla husen låg i vägen för de nya bostadslamellerna vid Barnängsgatan / Tengdahlsparken förutom en liten tvättstuga och en transformatorstation. Till slut använde brandkåren husen för släckningövningar, innan grävskoporna tog över sommaren 1963.

Det var livligt vid de aktuella gamla Bondegatshusen på måndagen för kvällens stora slutdebatt i stadsfullmäktige om husen framtida öde. Stadsfullmäktigeledamöter med fru Eva Remens i spetsen styrkte sig inför kvällens debatt med ett besök på platsen tillsammans med representanter för byggnadskontoret, förvånat betraktade av söderbor och några gamla inhysingar.

Östra delen av nuvarande Bondegatan kallas 1673 "Dannewykz Kyrkie gatan". Den hade sitt namn efter Danviks kyrkogård (Dannwijks Kyrckiogård 1674). Denna låg där spårvägs- och busshallen senare byggdes. Utefter östra sidan av kyrkogården gick "Danviks Östra Kyrkogårdsgränd", längs den västra Tegelviksgatan (1806).

En karta från 1640-talet anger en kyrkogård ungefär där nuvarande Tegelviksgatan möter Bondegatan strax norr om Barnängsområdet. Sistnämnda namn förklaras av att hospitalet hade en barnstuga där, det så kallade Danvikens barnhus. Området tillhörde då hospitalet och omfattades även av Fåfängans berg, i äldre tider kallat Danviksberget. Gamla kyrkogården grävdes bort omkring 1950 när SL/Stockholms spårvägar byggde en buss/spårvägshall.

karta1885bondegslutmin.jpg

danvikenskyrkogardmin.jpg Tegelviksgatan norrut från Bondegatan. Kyrkogården på höger sida. danviksgamlakyrkogard2min.jpg Samma motiv på vintern. Kyrkogården belägen mellan Bondegatan / Tegelviksgatan och Liljeholmens ljusfabrik. bondeg79min.jpg Bondegatan 79. Tegelviksgatan bakom flickorna. Här slutar Bondegatan idag med bl.a. en parkeringsplats danvostrakyrkoggrmin.jpg Tegelviksgatan mot sydväst från Danviks östra kyrkogårdsgränd. danvikskyrkogardsplanmin.jpg Baksidan av fastigheten på bilden längst till vänster. Från NV danviksgamlakyrkogardejtextmin.jpg Danvikens gamla kyrkogård och prästgård. Blyertsteckning av KB Hellström 1888

En egen begravningsplats för hospitalet var nödvändigt då dödligheten bland hospitalets sjuka var stor. Det sägs att prästen ofta hade flera lik att begrava samtidigt. Den 18 april 1697 anges att "herr Clas Israelson samt med honom 34 jordfästes av kyrkoherden Johan Sandell".

Södermalms bebyggelse trängde snart på den gamla kyrkogården varför det i början av 1800-talet blev nödvändigt att hitta en ny plats. Det sägs i samband med invigningen av nuvarande kyrkogård vid Finnboda att den gamla hade blivit så otillräcklig att man varit tvungen att begrava på Katarina kyrkogård.

danvikskyrkogardkorsmin.jpg Den nya kyrkogården var en fattig- och kolerakyrkogård och invigdes 1834. Den hörde i början till Danvikens Hospital och utöver de avlidna från hospitalet begravdes här många som bodde på Sicklaön och på östra Södermalm.

Den sista begravningen ägde rum 1956. På området finns det kvar ett antal gravstenar och kors. Ett av dem är gravvården över Danviks siste kyrkoherde, Gustaf Hammarstedt (1825-1885). Eftersom gravfriden har upphört, vilket den gör 25 år efter sista jordfästelsen, har det funnits tankar om att bygga bostäder på marken, men det är för närvarande inte aktuellt.


Vad hände vid Bondegatans slut?
Några bilder från området idag (2020).

kartavadhande1909min.jpg
1909
kartavadhande2020min.jpg
2020


Stora förändringar har under det senaste seklet skett på östra Södermalm i området längs Hammarbysjön och Hammarbyka-
nalen. Här visas några bilder som åskåd-
liggör dessa förändringar - som ännu inte har avstannat.
bondeg84_2020min.jpg Bondegatan österut förbi Sofiaskolan, som har nr 84. Längst bort i fjärran övergår Bondegatan i Barnängsgatan bondeg90_2020min.jpg Utfart från Bondegatan via Emelies Gata mot Tegelviksgatan. Området till höger om bilden är den ungefärliga platsen för Danviks gamla kyrkogård, som beskrivs ovan.

bondegslut_2020min.jpg
Den ungefärliga platsen där Bondegatan förr nådde Hammarbysjön
bondegslut2_2020min.jpg
Norra Hammarbykajen unge-
fär där klappbryggorna en
gång fanns
bondegslut4_2020min.jpg Flygfoto 2020 bondegslutflygbildmin.jpg
Byggplan 2020. De vita model-
lerna visar var den nya bebyg-
gelsen hamnar.

plan_2020min.jpg
Norra delen av byggplanen för kv Persikan 2020
Meningarna är delade om förnyelsen av kv Persikan i norra Hammarbyhamnen.

Hämtat från bloggen Bevara Stockholm

Den här bloggen är till för Stockholmarna som älskar sin stad och är rädda om den, vi som vill rädda staden undan den rivnings- och bygghets som pågår. Jag som skriver heter Håkan Eriksson och är född och uppvuxen här. Stockholm är min hemstad och den har förändrats under hela mitt liv. Men när förändringen inte längre är till för stockholmarna utan för politiker som vill manifestera sig själva och för byggbolag som vill maximera sin vinst är det dags att protestera.

Tätt och trångt i Kv Persikan

När Söderhallen, SL:s bussdepå för innerstadsbussar, rivs ska den ersättas med sju nya bostadskvarter. Från början planerades för 820 bostäder men nu har planerna utökats till ca 1200 bostäder. Den höga exploateringen gör att boendemiljön blir sämre för de som flyttar in i den nya kvarteren och för de som bor i kvarteren runt omkring.

När den nya bussdepån i västra Hammarby Sjöstad är klar 2017 ska bussarna flytta dit från den nuvarande depån Söderhallen i kvarteret Persikan på östra Södermalm. Den nuvarande depån ska enligt planerna som är ute på samråd rivas och istället ska knappt 1200 bostäder i sju kvarter byggas tillsammans med tolv förskoleavdelningar och givetvis publika lokaler i husens bottenvåningar. Mitt i kvarteret planeras för en ny park kallad Persikoparken. Genom kvarteren ska det löpa ett stråk för utevistelse. Stråket är något som kallas "grändgata". Det är ett nytt ord från Stadsbyggnadskontoret och är en finare omskrivning av en mycket smal gångfartsgata. Ska det bli trångt måste det åtminstone låta tjusigt.

Bussdepån som idag finns i kvarteret byggdes 1954-57 av Stockholms spårvägar. Söderhallen är gulklassad av Stockholms Stadsmuseum. Idag använder SL främst depåns överdel för uppställning av bussar och verkstad. I Söderhallens övriga delar finns verkstäder, lagerlokaler och garage. Spårvägsmuséet ligger också i Söderhallen tillsammans med Leksaksmuseum. Det är lite roligt att Spårvägsmuséet, som tidigare låg under Odenplans tunnelbanestation, ligger i SL:s bussdepå. Den historiska och nuvarande verksamheten blandas. När Söderhallen rivs ska Spårvägsmuséet flyttas till Gasverksområdet i Hjorthagen, det som nu kallas Norra Djurgårdsstaden. sparvagsmuseetmin.jpg

bussgaragemin.jpg Bussdepån kan enkelt beskrivas som en stor grå klump men är i egentligen intressantare än så. Den har många funktionella och arkitektoniska detaljer. Fasaden är i vissa fall veckad för att möjliggöra ett ökat ljusinsläpp och trapphus i byggnadens hörn är tydligt markerade med både färg och form.

När området markanvisades var planerna att 820 bostäder skulle byggas i kvarteret. Nu har antalet utökats till närmare 1200. Det leder till en mycket hög exploatering med hus som i många fall är mycket högre än omgivande bebyggelse.

Mot Åsöberget kommer de nya husen att upplevas som en kompakt mur. Byggnaderna kommer i många fall också stå tätt och skugga inte bara omgivande bebyggelse utan också varandra. Den planerade "grändgatan" som löper genom hela det framtida kvarteret blir smalare än stadsgator i allmänhet. Det tillsammans med att husen blir högre leder till att området blir mörkt och speciellt lägenheterna på de lägre våningsplanen blir också mörka. Det sägs ofta att människor vill bo tätt men samtidigt är det lägenheter med utsikt som är de mest attraktiva.

Till och med tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret anser att den planerade exploateringen ligger på smärtgränsen för vad som är möjligt för att få en bra boendemiljö med vettiga ljusförhållanden. Men byggbolagen och politikerna pressar på. Framförallt borde hushöjden i områdets östra del sänkas med hälften om de alls ska byggas.

Den framtida Persikoparkens yta är för liten för att räcka till. Den ska också användas av de tolv förskoleavdelningarna. Men eftersom parken blir för liten kan inte förskolorna få egna ordentliga gårdar där utan får nöja sig med små utsläppsgårdar och sedan använda resten av parken, eller andra parker i området, gemensamt med allmänheten.

husmurmin.jpg

soderhallenfrnorrmin.jpg