Ludvigsbergsgatan och Duvogränd


Ur Kulturhus på Söder och Djurgården, Arne Eriksson, 1999


Ludvigsbergsgatan

Det här lilla reservatet omfattar fastigheterna vid Ludvigsbergs-
gatan 10, 12 och 16. En äldre byggnad med adress Ludvigs-
bergsgatan 14 har rivits. På tomterna finns tre bostadshus med tillhörande uthus samt två byggnader med ateljéer. Fastigheterna förvärvades av staden i slutet av 1800-talet. Husen, som är från 1700-talets första hälft, restaurerades och moderniserade 1969.
skvg4.jpg
Skinnarviksgatan 4. Troligen ungefär mittemot Duvogränd

Området ligger på en bergknalle - en lägre utlöpare av Skinnarviksberget - med en hänförande utsikt över Riddarfjärden, Stadshuset och Stockholms centrum. Öster om området går den 1885-1889 nedsprängda delen av Torkel Knutssonsgatan ned till Söder Mälarstrand. I väster och norr avskärmas fastigheterna av Duvogränd. Intill ligger f.d. Münchenbryggeriets stora anläggning med den karaktäristiska disponentvillan.

duvogr1min.jpg
forstoringsglas.jpg Skinnarviksgatan som nu heter Ludvigsbergsgatan, vid Duvogränd 1905.
Huset med gavelmuren är numera rivet.


nutidspunkt.jpg Nutid 2002

duvogr2min.jpg
forstoringsglas.jpg Gården till Ludvigsbergs-
gatan 10 (del av 14) på 1990-talet


Ludvigsberg

villaludvigsbgmotsoder.jpg
Villa Ludvigsberg från sydväst


skvg9_11.jpg

Ludvigsbergsgatan från sydost.
Duvogränd till höger efter nr 16.
Kvarteret och gatan har fått sitt namn efter textilfabrikanten Ludvig Lamm på Heleneborg. Lamm köpte 1843 ett markområde vid Skinnarviken där sonen Jacques Lamm samma år grundade Ludvigsbergs gjuteri och mekaniska verkstad. Namnet är den unge gjuterifabrikörens hyllning till sin fader och finansiär Ludvig Lamm. Fabriksverksamheten utvecklades snabbt och firman blev under 1800-talet ett ledande industriföretag i Stockholm. Företagets magnifika chefsvilla (Villa Ludvigsberg) med det åttkantiga tornet uppfördes 1859-60 efter ritningar av J.R Åbom. Företaget inköptes 1904 av Münchenbryggeriet, som behövde marken för utvidgning av sin egen verksamhet. Sedan bryggeriverksamheten upphört används nu de upprustade husen som kontor, ateljéer och verkstäder samt för konferens- och föreningsverksamhet.

Ludvigsbergsgatan hette tidigare Skinnarviksgatan men namnet ändrades 1952 för att undvika sammanblandning med de många andra skinnarviksnamnen.


villaludvigsbgmin.jpg

Villa Ludvigsberg från norr.


Duvogränd

Duvogränds namn är belagt sedan 1806, men namnet är troligen betydligt äldre. Redan i slutet av 1680-talet omtalas tobaksspinnaren Johan Dufvas gård vid Skinnarviksgatan. Det är troligt att släktnamnet Duva gett gränden dess namn. Huset är troligen uppfört vid 1700-talets slut.
I Samfundet S:t Eriks årsbok 1915 redovisas samfundets utredning om »Gamla Stockholmshus på Södermalm« med anledning av Anna Lindhagens motion. I utredningen står följande om huset vid nuvarande Ludvigsbergsgatan 10:

En annan 1700-talsbyggnad av betydligt blygsammare proportioner, ehuru icke mindre stockholmsk till karaktär och lynne, är det lilla stenhuset i kv. Skinnarviksberget. Brett och lågt ligger det på bergsryggen med sitt snäva, tegeltäckta mansardtak med plåtklädda kupfönster och små slätputsade väggar - utan varje annan prydnad än taklistens flärdfria profilering. Huset är väl bevarat och, som sagt, synnerligen karakteristiskt för en försvinnande grupp småborgarhus av sten från 1700-talet. Detta lilla hus är väl värt att bevara.

Huset fick sitt nuvarande utseende i samband med den genomgripande ombyggnad och upprustning som genomfördes i slutet av 1960-talet. Gårdshuset - ateljén - till Ludvigsbergsgatan l0 är en timmerstuga som varit bak- och bykstuga till Vinsta 1600-talsgård nära Hässelby. I samband med ett vägbygge revs den och uppfördes 1969 på sin nuvarande plats. En del av virket var emellertid av så dålig kvalitet att det fick ersättas med annat timmer från en åldrig stuga i Småland.

År 1880 bor här 14 vuxna och 3 barn. De yrken som anges är ångbåtsbefälhavare, eldare, sjöman, linnestrykerska, skrädderiarbetare, yngling och arbetskarl. År 1910 är invånarna färre: 5 vuxna och 1 barn. Här bor nu en fd schaktmästare, två fd sjömän som nu är filare och en sömmerska. År 1940 bor 4 vuxna i huset, inga barn. Titlarna är f strykerska och hårfrisörska. År 1971 finns här endast 2 vuxna, eventuella barn redovisas inte. Det är en direktör och en skulptris.De nuvarande husen på Ludvigsbergsgatan 12 försäkrades 1757 och uppfördes troligen några decennier tidigare. Gårdshuset - ateljén - är i princip två hus som är sammanbyggda med ett mellanparti.


Det nuvarande huset, Ludvigsbergsgatan 16, i hörnet mot Duvogränd uppfördes i ett plan före 1753. Vindsvåningen är påbyggd före 1778. Huset har en planindelning som återfinns såväl på landsbygden som i Stockholm. De båda enrumsstugorna är sammanbyggda med en förstuga, som senare delades i en mindre förstuga och en liten kammare.skvg13_15.jpg
skvg13_15b.jpg

skvg13_15stormin.jpg
forstoringsglas.jpg

nutidskv35min.jpg forstoringsglas.jpg

nutidskv41min.jpg
forstoringsglas.jpg Hörnet Ludvigsbergsgatan 16 - Duvogränd
S:t Eriks Årsbok 1986 har en artikel av Walter Loewe som berättar om tobaksspinnarna i 1600-talets Stockholm. I några lönelistor ur tobakskompaniets kassabok för perioden 27 juni-11 juli 1685 återfinns Johan Dufva. Han kallas i olika källor ömsom spinnare ömsom rallare. Ibland arbetade han som daglönare. Johan Dufva tycks ha varit begåvad med brinnande flit, men förtjänsten blev ändock dålig - en till två daler kopparmynt per dagsverke. År 1685 låg en tobaksspinnares genomsnittliga dagspenning vid två, i undantagsfall, tre daler.
Tobaksrullarna hade i genomsnitt en daler om dagen. Dufvas inkomster var tydligen begränsade men hans ekonomi tycks ändå ha varit bättre än arbetskamraternas. I 1676 års mantalslängd står han upptagen som ägare till en gård i dåvarande kvarteret Kattfoten, »å Stadzens Grundh uppå Skinnarwikz Gathan«. Dufva dog 1689. Huset värderades i bouppteckningen till 400 daler kopparmynt. Om det är Dufvas ursprungliga hus eller en senare upplaga som idag återfinns intill Duvogränd är svårt att säga. nutidskv34min.jpg
forstoringsglas.jpg Hörnet Ludvigsbergsgatan 16 - Duvogränd