Torkel Knutssonsgatan

Torkel Knutsson

Ur Stockholms gatunamn

tkgmunchenbryggerietmin.jpg

karta1899_1min.jpg
Torkel Knutssonsgatan
från S Mälarstrand ned till Hornsgatan
Torkel Knutssonsgatan löper i nord-sydriktning från Söder Mälarstrand i norr till Wollmar Yxkullsgatan i syd. Gatan är ca. 700 meter lång och korsar Hornsgatan på halva sträckan.

Vid namnrevisionen 1885 gav man namnet Torkel Knutssons gata åt dåvarande »Stora Skinnarviksgatan med dess raka förlängning norrut». Namnet tillhör kategorien »fosterländska
och historiska namn». Beredningsutskottet hade 1884 föreslagit, att Torkel Knutssons namn
skulle knytas till en annan gata, nämligen Klippgatan.

Marsken Torkel (Torgils) Knutsson var den ledande mannen inom rådet, som vid Magnus Ladulås död 1290 övertog förmyndarregeringen under Birger Magnussons omyndighetstid. Även efter det att Birger vid slutet av1290-talet blivit myndig, behöll marsken sin ställning såsom den ledande politikern. Sina främsta motståndarefick han i kung Birgers bröder, hertigarna Erik och Valdemar; hans maktställning undergrävdes och i december1305 fängslades han och i februari 1306 blev han avrättad. Det finns ett direkt samband mellan Torgils Knutssonoch Södermalm så tillvida som han enligt Erikskrönikan avrättades och begravdes där; senare flyttades hans kropp till Gråmunkekyrkan (Riddarholmskyrkan).

Den »raka förlängningen norrut» som omnämns i namnbeslutet 1885 avsåg den del av gatan, som nu går från Hornsgatan ner till Söder Mälarstrand. Den anlades 1885-1889 och omtalas såsom »upfartsvägen» ett namn som ännu används, i varje fall av äldre Söderbor. Den var den första bekväma uppfarten till Södermalm.

torkelknutsg1bildmin.jpg

karta1899_2min.jpg
Torkel Knutssonsgatan från Hornsgatan ned till Wollmar Yxkullsgatan


obergskagardenmin.jpg
Öbergska gården

Öbergska gården ligger i kvarteret Spännramen vid Torkel Knutssonsgatan 9-11 på Södermalm i Stockholm. Gården består idag av två byggnader, själva gården och ett före detta kopparslageri. Husen är en sista kvarvarande rest efter den Öbergska klädesfabriken som under 1800-talets första hälft var Stockholms största i sitt slag. Fastigheten är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär att den har "synnerligen höga kulturhistoriska värden". Byggnaden ägs och förvaltas av kommunägda AB Stadsholmen.


obergskavintermin.jpg

Det större huset (idag kallat Öbergska gården eller Gula längan) uppfördes på 1780-talets slut. För ritningar och byggarbeten svarade murmästaren Wilhelm Roman. Romans ritning från 5 september 1785 redovisar att bygget var en förlängning åt båda sidorna av ett redan befintligt hus och att han hade tänkt sig den östra tillbyggnaden något bredare mot norr, som dock inte utfördes eller revs i ett senare skede. Romans ritning visar tre lägenheter av olika storlek. Hur huset användes under fabrikstiden är inte klarlagt men rummen hade uppvärmning med kakelugnar och på ritningen syns två kök. obergska1830min.jpg Öbergska klädesfabriken norrifrån på 1830-talet. Litografi av Johan Gustaf Ruckman obergska2012min.jpg 2012. Mälarborgen, Timmermansgatan 2, på höjden

obergska1900min.jpg Öbergska huset från väster 1900


obergska2min.jpg Carl Wilhelm Nordgren, Motiv från Södra Riddarholmshamnen 1840-tal.

obergska1910min.jpg Öbergska huset söderifrån 1910obergskakopparslagmin.jpg Kopparslagarehuset

Den Öbergska klädesfabriken grundades på 1780-talet av Johan Öberg. Fabriken för vävning av kläde var en av många industriella anläggningar som etablerade sig på och intill Mariaberget under 1700-talets andra hälft. Fabriken låg intill Riddarfjärden nedanför Mariabergets västra sluttning och var ett dominerande inslag i dåtidens stadsbild. Efter Öbergs död 1805 drevs verksamheten vidare av änkan och sonen Johan Erik under namnet J. Öbergs Enka & Co.

På en litografi av Johan Gustaf Ruckman från 1830-talet framgår den stora anläggningen med många byggnader och en rykande skorsten intill Mälarens vatten där livlig båttrafik pågår. Här syns även de båda kvarvarande byggnaderna, dels den större längan med brutet sadeltak i bakgrunden till vänster och dels det före detta stallet och vagnshuset något dolt bakom skorstenen.

På 1840-talet hade J. Öbergs Enka & Co 23 vävstolar och 109 anställda och företaget var det största i sitt slag i Stockholm. År 1844 såldes fabriken till industrimannen Salomon Ludvig Lamm som flyttade hit sin stearinljustillverkning från närbelägna Heleneborg. Hans son, Jacques Lamm, startade Ludwigsbergs verkstad på granntomten i väster där sedermera Münchenbryggeriet uppfördes.

På 1860-talet byggdes den Öbergska gården om till bostäder och 1877 förvärvades hela fastigheten, som då hette Skinnarviken mindre, av Stockholms stad. I kopparslagarhuset drevs under 1800-talets slut och till 1950-talets början P.J. Bergquists Kopparslageri.

Den strandnära bebyggelsen revs på 1890-talet när Söder Mälarstrand skapades genom utfyllningar och sprängningar för Torkel Knutssonsgatan som här bildar ett djupt dike. Det som blev kvar var Öbergska gården och Kopparslagarhuset. Gårdens södra fasad ändrades under 1900-talets början och en tvättstuga byggdes till på östra gaveln. På en akvarell av Johan Fredrik Isberg med titeln "Vid Ludvigsberg, Söder Mälarstrand" syns kopparslagarhuset och Öbergska gården från väster och den nyanlagda Torkel Knutsonssgatan vid sekelskiftet 1900.

En större upprustning och ombyggnad av båda husen utfördes 1973-1974. En av lägenheterna i kopparslagarhuset var avsedd för borgarrådet Hjalmar Mehr, som dock aldrig flyttade in. Ombyggnadsritningarna upprättades av Peter Celsing och Bengt H. Jonson som då hade gemensamt arkitektkontor. Det gamla kopparslagarhuset var i dåligt skick och saknade planlösning för bostäder. I gårdshuset skapade arkitekterna plats för moderna badrum och kök samtidigt som väsentliga delar av äldre inredning bevarades. I båda husen finns idag sammanlagt nio lägenheter och en lokal.obergskaisberg1900min.jpg Johan Fredrik Isberg 1900

tkg2min.jpg Torkel Knutssonsgatan 2. Ludvigsbergs mekaniska verkstad senare Münchenbryggeriet tkg14hornethornsg51min.jpg Torkel Knutssonsgatan söderut, Hornsgatan till höger. Hörnet Torkel Knutssonsgatan 14 och Hornsgatan 51 tkgnorrutfrhornsg74min.jpg Torkel Knutssonsgatan 27 norrut från hörnet med Hornsgatan 74 tkg18krkmg11bakgr31min.jpg
Torkel Knutssonsgatan 18, Krukmakaregatan 11, gården från sydväst.
tkgkrkmgkorsningmin.jpg Torkel Knutssonsgatan 18 söderut, korsning med Krukmakaregatan 11

tkg22mq_1min.jpg Torkel Knutssonsgatan 22. Malmqvistska barnuppfostringsanstalten från väster

malmqvistskagarden1904min.jpg Malmqvistska gården 1904

Malmqvistska barnuppfostringsanstalten

Malmqvistska barnuppfostringsanstalten på Torkel Knutssonsgatan 22 på Södermalm i Stockholm hade till ändamål "att lämna fattiga och värnlösa flickebarn kristlig undervisning och vård samt den uppfostran i övrigt, som är ägnad att bilda dem till nyttiga medlemmar af samhället".

Anstalten var uppkallad efter dess stiftare, dåvarande klockaren vid hovförsamlingen Jonas Petter Malmqvist (1806-89) och hans hustru, Johanna Malmqvist, född Lindberg (1805-83). I sitt hem på Torkel Knutssonsgatan hade de 1852, mot en ringa ersättning, mottagit några minderåriga flickor, som saknade nödig tillsyn och skötsel. År 1853 blev genom kolerans härjningar i huvudstaden flera hundra barn föräldralösa. Makarna Malmqvist anmodades då att åta sig vården av några bland dessa, så att det lilla hemmet vid årets slut hyste 21 barn. Huset på Torkel Knutssonsgatan 22 på Södermalm i Stockholm hade till ändamål "att lämna fattiga och värnlösa flickebarn kristlig undervisning och vård samt den uppfostran i övrigt, som är ägnad att bilda dem till nyttiga medlemmar af samhället".


jpmalmqvist2min.jpg     johannamalmqvist2min.jpg

malmqvistskagardenritningmin.jpg Fasad mot Torkel Knutssonsgatan

. Sedermera utvidgades kretsen år efter år, och 1860 räknade den 79 flickor. Sedan man vädjat till allmänheten om gåvor, kunde en ny och större byggnad invigas 30 december 1861. För att tillförsäkra sitt verk en betryggad framtid uppmanade de vidare stiftelsens beskyddare och vänner, bland vilka särskilt kan nämnas prinsessan Eugénie, att omhänderta dess angelägenheter. Sålunda bildades 1865 ett sällskap "till understödjande af Malmqvistska barnuppfostringsanstalten i Stockholm". Tio år senare drog sig makarna Malmqvist av hälsoskäl tillbaka.

År 1912 fanns på anstalten 56 flickor. I regel mottogs barnen i åldern 6-10 års ålder mot en årlig avgift; i vissa fall utan avgift. Stiftelsen gav barnen bostad, beklädnad, kost, undervisning, läkarvård m.m. och även fullständig utstyrsel, när de lämnade anstalten, vilket i regel skedde året sedan de blivit konfirmerade. Den bokliga undervisningen, fördelad på fyra klasser, omfattade i det närmaste folkskolans läroämnen; men, eftersom syftet var att utbilda dugliga och plikttrogna tjänarinnor, lades synnerlig vikt vid det praktiska arbetet. Barnen fick ägna sig åt alla inom ett ordnat hem förefallande göromål, såsom städning, skurning, tvätt, matlagning m.m.


malmqvistskagarden1964min.jpg Malmqvistska gården 1964

rodkindamin.jpg Anstalten flyttade sommaren 1921 från fastigheten på Torkel Knutssonsgatan 22 på grund av dess förfallna skick, och förlade sin verksamhet till det för ändamålet inköpta Rödkinda barnhem i Södertörns villastad, där 1924 var intagna 11 barn, vilka erhöll vanlig folkskoleundervisning. Rödkinda barnhem övertogs 1948 av Stockholms stad och används i dag till olika ungdomsverksamheter.

tkg31_2min.jpg
Torkel Knutssonsgatan 31. Mot nordost, hörnet med Krukmakaregatan
tkgnorrutfrkrukmakgmin.jpg
Rakt norrut. Nr 16 tv
tkg31min.jpg
Samma hörn ca 2020
tkg39vyg18min.jpg
Hörnet Torkel Knutssonsgatan 39 / Wollmar Yxkullsgatan 18 från sydväst
tkg39vyg18gardenmin.jpg Gården från nordostbrandkartamin.jpg
Branden 1906

Branden på Torkel Knutssonsgatan ägde rum den 10 juli 1906 i kvarteren kring Torkel Knutssonsgatan på Södermalm i Stockholm. Fem byggnader drabbades av branden, ett 40-tal familjer blev hemlösa och kung Oscar II besökte brandplatsen dagen därpå. Branden började på eftermiddagen den 10 juli 1906 i en hörnfastighet i kvarteret Mullvaden Första vid Torkel Knutssonsgatan 29. Byggnaden var under uppförande och branden spred sig snabb till grannhusen och grannkvartet Råttan. Klockan 15:20 larmades brandkåren av en privatperson.branden1906min.jpg

branden1906_3min.jpg I kvarteret Råttan låg sedan 1902 den nybyggda Maria brandstation varför släckningsinsatsen snabbt kunde inledas. Som mest var brandmän förutom från Maria brandstation även från Johannes, Katarina och Rådstugans stationer involverade i släckningsarbetena. Ingen person omkom men befäl och manskap fick "mindre skador", som det hette i veckorapporten. Dagen därpå besökte kung Oscar II brandplatsen och därefter Johannes brandstation där han tackade befäl och manskap "för utfört livsfarligt arbete".
branden1906_2min.jpg
Veckorapporten från Stockholms brandförsvar finns kvar på Stockholms stadsmuseum, där framgår att den 10 juli 1906 fanns tre officerare, fem underofficerare och 125 manskap tillgängliga i Stockholms brandkår. Om branden på Torkel Knutssonsgatan kan man läsa:

"Tisdag 10 juli. Johannes, Katarina, Maria och Rådstugans stationer utryckte kl. 3.20 e.m. på anmälan af enskild person. Om eld Torkelknutssonsgatan 29. Wid framkomsten stod hela nämnda under inredning varande 5 våningars hus i full brand, hvarjemte genom hettan antändes vindarne till husen N. 16 A och B Torkelknutssonsgatan, N 9 Krukmakaregaten och N 49 Hornsgatan. Elden begränsades till nämnda egendomar och släcktes elden med 2 slangledningar från Sjöångsprutan St Erik, 7 ledningar från 3 ångsprutor och 8 från brandposter. Under arbetet erhöll befäl och manskap mindre skador.