Södermalm i tid och rum
Södermalmstorg
sodermalmstorgrubrbild1min.jpg sodermalmstorgrubrbild2min.jpg


Ur Stockholmsliv, Andra bandet, Söder om Strömmen, Staffan Tjerneld, P.A. Norstedt & Söners förlag, 1950


SÖDERMALMSTORG


slussenvy1937xmin.jpg
Då den stora Slussmaskinen på 1930-talet konstruerades sopades praktiskt taget alla spår av tidigare gator och nivåförhållanden bort och den som nu vill klargöra för sig hur Slussen var ordnad för ett tjugotal år sedan måste tänka sig för ett par gånger.

Vid samma tillfälle utplånades också Södermalmstorg, visserligen står husraden kvar vid torget, men hela karaktären av sluten plats är borta och Södermalmstorg är nu ingenting annat än en del av Slussmaskinen. Något självständigt liv kan torget inte heller visa upp 1950, mängder av spårvagnar och bussar kommer och far och inga trafikanter dröjer längre på platsen än för att byta från ett fortskaffningsmedel till ett annat.

Det är på sätt och vis ett sorgligt öde för en plats som hört till stadens förnämsta. Södermalmstorg var under åtminstone tvåhundrafemtio år en mindre pendang, men i alla fall en pendang till Norrmalmstorg, nuvarande Gustav Adolfs torg, en nyckelpunkt som alla som skulle till Söder måste passera och där det många gånger hände stora och avgörande ting.

Här vid torget låg Södra Stadshuset, som då det byggdes efter Tessin d.ä:s ritningar under stormaktstidens väldiga uppsving var avsett att bli stadens främsta monumentalbyggnad. Det blev den nu inte på grund av många skäl men än i dag är i alla fall Södra Stadshuset stadens äldsta bevarade egna byggnad.


sodrastadshuset1691kopparstickwilhelmswiddemin.jpg
Södra Stadshuset. Kopparstick 1691, Wilhelm Swidde

Vid Södermalmstorg låg också en avdelning av högvakten i det lilla huset, som fortfarande står som en begränsning av torget mot norr och den branta sluttningen ner mot Riddarfjärden. En lika markerad begränsning hade torget mot öster i en basarlänga, som byggdes i början av 1800-talet och även om den inte var av märkligare slag i alla fall ramade in platsen på ett tilltalande sätt.


sodrastadshusetgotgatan1900min.jpg
Södra Stadshuset, hörnet Götgatan (till höger) / Brunnsbacken (till vänster) mot sydost
De gator som berörde Södermalmstorg var alla av första rangen. Den viktiga korsningen av Götgatan och Hornsgatan utgjorde en del av själva torget, som också hade intim kontakt med Västra Slussgatan. Innan den stora trafikfloden efter första världskriget vällde fram och utplånade alla särdrag var det mycket av gammal god stämning över platsen. Men under de första decennierna av 1900-talet var det gamla Södermalmstorg redan utdömt av stadsplanemän och arkitekter.

Som nämnts var Södra Stadshuset avsett att bli något mycket förnämligt, men byggnaden har på något sätt haft otur med sig. Redan sex år efter det den 1674 stod färdig härjades den av en svår eldsvåda, som började i de så kallade ryssbodarna, en samling skjul för köpmän österifrån som länge legat på nybyggets plats och senare - de försvann inte fullständigt förrän på 1850-talet. Det vackra huset reparerades emellertid och var efter några år åter användbart.

sodermalmstorgmin.jpg hansmarschalkshusmin.jpg sodermalmstorgmotnorrmin.jpg Södermalmstorg norrut, sett från stadshushållet jakobgrundelshusmin.jpg
Södermalmstorg åt andra hållet


Johan Skyttes hus ligger vid Södermalmstorg 4 på Södermalm i Stockholm. Byggnaden uppfördes på 1640-talet för riksrådet Johan Skytte. Fastigheten är k-märkt.

De äldsta bevarade stenhusen på Södermalm (bortsett från ett litet hus på Klevgränd 1c) ligger i kvarteret Överkikaren och i fonden av Södermalmstorg. De uppfördes i samband med Södermalms stadsplanering som började 1641. Då planlades Malmtorgets (nuvarande Södermalmstorg) regelbundna form och härifrån drogs två gatusträckningar i rät vinkel till varandra: Hornsgatan mot väst och Götgatan mot syd. Dessa skulle bli stommen i stadsplanen för Södermalm.

johanskytteshusmin.jpg
Johan Skyttes hus

Johan Skytte hade liksom grannen Jacob Grundel den äldre erhållit denna tomt i kvarteret Överkikaren som ersättning för en gård som revs i samband med stadsplaneringen på Södermalm. Den nya tomten var något större än den gamla och Skytte fick erlägga mellanskillnaden. Tomten utstakades i december 1644 i enlighet med den rutnätsplan som sedan 1641 började läggas ut över de norra delarna av Södermalm.

Tomten för hörnhuset med adress Södermalmstorg 4 uppläts 1644 till riksrådet Johan Skytte och huset uppfördes på 1640-talet. Skytte avled i maj 1645, men hans arvingar färdigställde byggnaden som stod klar senast 1649.

Byggnaden blev delvis ombyggd efter Mariabranden 1759. Ännu 1760 omtalas huset som avbränt och i 1761 års brandförsäkring framgår att "hus nr 1 åter uppbyggt efter 1759 års brand". Det är okänt hur mycket av det avbrända huset som kunde återanvändas men det var vanligt att inte riva mer än nödvändigt. Återuppbyggnaden genomfördes efter ritningar signerade av Carl Henrik König, Stockholms stadsarkitekt (1726-1804), som även bodde i huset.

År 1913 ägdes huset av järnhandlaren Julius Sjögren och då påbyggdes huset med takvåningen för konstnären Anders Zorn, som här hade sin stockholmska bostad och ateljé mellan 1913 och 1920. I samband med ombyggnaden tillkom även det stora ateljéfönstret mot norr samt tre takkupor mot torget. För den arkitektoniska utformningen svarade Sigurd Westholm och John Alban Bagger.

På 1950-talet arbetade konstnären Kurt Ljungstedt här. Ljungstedt var nära vän till Evert Taube som övertog ateljén efter honom och hade den till sin död 1976. År 1988 renoverades huset. Ateljén disponeras för närvarande (2014) av konstnären Ernst Billgren.

jakobgrundelshusenbartmin.jpg Jakob Grundels hus Jacob Grundel d.ä., borgmästare i Stockholm från och med 1636, hade erhållit denna tomt som ersättning för en tidigare, på grund av gaturegleringen förlorad tomt. Huset hör till de äldsta bevarade stenhusen på Södermalm och började byggas på 1640-talet. Efter Grundels död 1667 köpte affärsmannen Henrik Tun (senare adlad Rosenström) det påbörjade huset. Genom honom fick huset 1669 sitt nuvarande utseende. Då utfördes en påbyggnad med en våning efter ritningar av arkitekt Johan Tobias Albinus. 1910 genomfördes ombyggnader och restaureringar med Ernst Stenhammar som arkitekt. Det lilla palatset har bevarat ett entréparti av sandsten med arkadmotiv i två våningar samt en stor, svängd trappa som härrör från husets ursprungstid.

Hans Marschalcks hus ligger i kvarteret Överkikaren vid hörnet Södermalmstorg 8 och Hornsgatan 2-4 på Södermalm i Stockholm. Byggnaden uppfördes på 1640-talet för vinskänken Hans Marschalck (även stavat Marschalk, död 1660). Husdelen med adress Hornsgatan 4 restaurerades 1907 i historiserande anda av arkitekt Alfred Danielsson-Bååk och fick då ett kraftigt avvikande utseende. Fastigheten är k-märkt och betraktas som ett av Södermalms äldsta och bäst bevarade profana stenhus från 1600-talet.

Hans Marschalck hade sedan tidigare en gård i området som revs i samband med gaturegleringen och på den nya hörntomten Södermalmstorg/Hornsgatan lät han uppföra ett påkostat tre våningar högt stenhus med sju fönsteraxlar och en gavelfronton i tre våningar. Byggnaden syns på Wolfgang Hartmanns kopparstick från 1650-talet.

Dessförinnan fanns vid nuvarande Hornsgatan 4 det välkända värdshuset Svanen från början av 1600-talet. Dåvarande ägare, gästgivaren Erik Andersson, fick 1605 tillstånd att sätta upp en skylt i form av en Svan utanför huset. Delar av källaren med sina valv integrerades i den nya bebyggelsen och finns alltjämt kvar.

Den attraktiva hörntomten Södermalmstorg/Hornsgatan fick Hans Marschalck till skänks av drottning Kristina som ersättning för den gård som revs. Ersättningen förlöpte dock inte helt problemfritt, troligen ville staden ha betalt för den nya tomten.

Hans Marschalck lyckades då få drottningen att den 11 december 1645 skriva ett brev till stadens myndigheter angående tomten vid Södermalmstorg där hon besvärade sig över det öde Hans Marschalck genomgått vid gaturegleringen på Södermalm. En minnestavla i portgången av huset Hornsgatan 4 påminner härom.

svanstromsmin.jpg
Hans Marschalks hus
.

bajardskallaremin.jpg

johanskytteshusmin2.jpg
I Zornhuset, Södermalmstorg 4, öppnades 1825 ett schweizeri av en herre vid namn Bajard, som med stor framgång drev stället till sin död 1844 under namnet Bajards källare och som blev en av de mera kända restauratörerna i staden. Förteckningen över hans efterlämnade varulager finns bevarad och det står onekligen en behaglig doft kring raden av flaskor innehållande bland annat rom, arrak. crambamboli, "sherryvin", champagne och porter. Namnet på lokalen ändrades till Södermalmskällaren och den innehades vid slutet av 60-talet av källarmästare J. A. Ekström, som senare övertog Tre Remmare. Vid sekelskiftet var det mesta av den gamla glansen borta och Södermalmskällaren ett skäligen ordinärt matställe, vilket möjligen berodde på att restaurang Pelikan på andra sidan basarbyggnaden under slutet av 1800-talet svingade sig upp till de omtalade Stockholmsrestaurangernas höjder.

I huset finner man nu (1950) Julius Sjögrens järnaffär, som en god representant för den köpenskap som alltid trivts vid Södermalmstorg. Firman är inte så gammal visserligen, den började så sent som vid sekelskiftet i det sällsamma trekantiga huset, "strykjärnet", vid Västra Slussgatan. Men 1913 upptog den i sig en av Söders mest välkända gamla järnkramaffärer: Karlström och Ekman, som 1868 etablerades i det i början av 1900-talet rivna huset Götgatan 12. Den butiksinteriören minns nog många Söderbor och efter vad en fackman, förre järnhandlare Algot Nilsson berättar, var den en verkligt typisk järnkramhandel av den gamla modellen.

Butiken vid Götgatan var mycket mörk och måste även under årets ljusaste tid lysas upp med två gaslågor. Dessutom var den så kall att de anställda föredrog att gå klädda i muddar och damasker och andra värmande plagg och eftersom det var så pass lågt i tak att en fullvuxen person ideligen måste väja för alla de varor som fanns upphängda i takvalvet förstår man att personalen inte just hade några idealiska anställningsförhållanden. Men August Karlström, som startat affären, var en verklig hedersman och en mycket kunnig yrkesman och hade säkert aldrig några svårigheter att få hjälp i arbetet.

Det var många sällsamma varor som på den tiden skulle finnas i en järnkramhandels jättelager och de flesta av dem förvarades i cigarrlådor med påklistrade etiketter. Någon brist på cigarrlådor behövde för övrigt firman aldrig känna av eftersom Karlström själv var inbiten rökare och ständigt sög på en tioöres Vivi medan hans närmaste man Pettersson rökte den två öre dyrare La Calma.

Större lådor behövdes det dock för en mycket efterfrågad vara, snörlivsplanschetterna eller "ståthållarna" som de mera skämtsamt kallades. På den tiden använde ju nästan alla kvinnor snörliv och planschetterna syddes in i framkanten på plagget. Tack vare den stora påfrestningen måste "ståthållarna" ständigt bytas.

Till järnkramhandlarens uppgifter hörde inte bara att sälja dessa planschetter utan de skulle också ofta böjas efter kundens figur, han var alltså föregångare till en yrkesgrupp som numera kallas korsettiärer. Att det kunde uppstå mer eller mindre känsliga situationer då yngre damer skulle ha sina stålfjädrar böjda i passform i järnhandelns virrvarr av spiklådor och hästskotravar är lätt att föreställa sig.


vyfrkatarinahissen2min.jpg

juliussjogrensjarnmin.jpg
1954

juliussjogrensjarn2min.jpg
1916
Men det fanns mycket annat i lagret. En massageapparat bestående av en räfflad rulle med invävda metalltrådar, vars "elektriska ström" skulle bota även den svåraste huvudvärk, var en tid en uppskattad artikel trots att den kostade hela 4:55. Och så var självfallet buntarna av förtend tråd ofta i rörelse, det var nämligen nära till Glasbruksgatan, där många av stadens bur- och råttfällemakare bodde. Råttplågan var svår i äldre tiders Stockholm och det fanns hantverkare som helt specialiserade sig på råttfällor; bland de mest kända var ungraren Birsack och tysken Steioff. De vandrande råttfälleförsäljarna, som bar fällorna hängande i ett rep på ryggen medan fågelburar fick vara motvikt på bröstet, var ett välkänt inslag i gatubilden. Och de var överallt välkomna, hade man nämligen för ovanlighetens skull inte råttor i huset så hade man säkert behov av en fågelbur. Hos nästan varje familj kvittrade dåförtiden några slags burfåglar.

Ett dussin korgmakare från Orsa som varje sommar besökte Stockholm var trogna kunder. Deras landsmål var dock så svårförståeligt att de efter några gånger tog tolk med sig som hjälpte till med förhandlingarna. De köpte järntråd, spik och gångjärn och lustigt nog skulle allesammans ha samma sortering och kvantitet.

En ovanlig handelsvara för en järnbod var dock strömming, men det förekom också. Bönderna brukade ha avtal med sina statare om att i staten skulle ingå en fjärding salt strömming och Karlström. som var angelägen om att hålla sig på god fot med sina landsortskunder, åtog sig att inköpa strömmingsfjärdingar från Ålandsskutorna nere vid Kornhamnstorg.

swanstroms1907min.jpg

svanstromsmin.jpg


I Södermalmstorg 8 har Svanströms pappershandel en affär nu (1950) liksom på 1860-talet och företaget hör alltså till de mera ärevördiga Stockholmsfirmorna. Det var 1855 som Bokförläggareföreningen fick en ansökan om kommissionärsrättigheter från en tjugotreåring, Frans Svanström, som då redan öppnat ett litet lånebibliotek i Hornsgatan 16. Men bokförläggarna var betänksamma och kommissionärskapet beviljades med tvekan "enär hr Svanström kommer att anlägga sin bokhandel å Södermalmstorg där hittills ingen ordentlig bokhandel funnits".Men Svanström hade större vyer än att bli bokhandlare i en utkant av staden, trots att hans ekonomiska resurser var mycket små. Hans pappa, som var vaktmästare vid Frimurareorden, hade nämligen dött tidigt och hans mamma försörjde sig som kokfru i förmögnare familjer. Svanströms plan var att specialisera sig på pappershandel och redan två år efter starten började affärerna gå bra och han kunde flytta till Södermalmstorg. Han fick ett par penningstarka förlagsmän - det är de som ligger bakom "companit" i firmanamnet. Redan efter tio år kunde Svanström lösa ut sina kompanjoner och hade trots sina unga år en oberoende ställning. Samma år han blev ensam ägare till firman flyttade han till Myntgatan 1, som sedan blev företagets huvudaffär tills 1927 huset Herkulesgatan 11 kom att rymma kontor och lager med en centralbutik åt Drottninggatan. 1909 avled Frans Svanström, som beskrivs som en synnerligen vänlig och avhållen chef

.