karta1899min.jpg
Karta 1899


Björngårdsgatan
Vid behov öka textstorleken med (Ctrl +) !


Gatan har fått sitt namn efter Björngården som låg i hörnet av nuvarande Sankt Paulsgatan och Björngårdsgatan. En björngård var en plats där man förvarade björnar, som fick deltaga i uppvisningar av olika slag, björndans, björnhetsning o. s. v. Detta var i äldre tid ett mycket omtyckt folknöje.

Efter gatan uppkallades såväl Björngårdsbrunnen som Björngårdskällaren, vilken låg i hörnet av denna gata och S:t Paulsgatan och som omtalas redan på 1600-talet för att först 1877 skatta åt förgängelsen. Björngårdsgatans äldsta namn var Björnegatan. På 1700-talet hette gatan "Fatbursgatan", men det namnet flyttades över till den nuvarande Fatbursgatan när sjön Fatburen fylldes igen och Södra station anlades.

Björngården hade existerat i varje fall sedan 1620-talet. I mantalslängden från 1623 omtalas nämligen "Jacob Olsson i Biörngården". Björngården förvärvades 1637 av Christian Thum, kallad "comedianten i Biörnegården". Såsom ledare för en tysk skådespelartrupp hade han sedan 1628 uppfört komedier för hovet. År 1640 fick han av förmyndarregeringen för Kristina ett penningbidrag för att inrätta en teater i Björngården.bjornmin.jpg

bjorngardskallarenmin.jpg
Björngårdskällaren i hörnet av S:t Paulsgatan och Björngårdsgatan. Vrån NO, väster mot höger.

stpaulsg25_27_2020min.jpg
Samma hörn av S:t Paulsgatan och Björngårdsgatan 2020. Kvarteret där Björngården och Björngårdskällaren fanns

Uppgifterna om den följande teaterverksamheten i Björngården är ytterst osäkra, däremot vet man att Thum bedrev värdshusrörelse här. Den traditionen fördes vidare av andra ägare och källaren Björngården blev efterhand ett av Södermalms mera kända värdshus. Rörelsen upphörde 1877, då huset revs.bjorngardsskolanmin.jpg
Björngårdsskolan 2019 från NO

bjorngardsskolan1909min.jpg
Björngårdsskolan 1909 från SO

BJÖRNGÅRDSSKOLAN

Björngårdsskolan på Björngårdsgatan 10 var från början ett folkskollärarseminarium med rötter i Sveriges första seminarium av detta slag. Det var Normalskolan som startades 1830 av Sällskapet för växelundervisningens 1) befrämjande, en metod som övergavs efter folkskolereformen 1842. Skolan blev 1864 lärarinneseminarium med övningsskola, dvs i anslutning till seminariet fanns en folkskola där eleverna på seminariet fick öva i att undervisa.

Mellan 1878 och 1914 var kurserna lagda så, att småskollärarinneexamen kunde avläggas efter två år, men de flesta eleverna valde att fortsätta ytterligare två år för att avlägga folkskollärarexamen. Utbildningen var alltså fyra år, det första året var en preparandklass och från 1890-talet infördes de fjärde året för fria studier, då bl a uppsats skulle skrivas. För elever som avlagt studentexamen fanns från 1909 en ettårig kurs.

Skolan hade inrättats i före detta Maria kronobränneriers lokaler på tomten i hörnet av Prästgårdsgatan och Björngårdsgatan. Björngårdsskolan startade som grundskola 1990 i samband med att Södra stationområdet på Södermalm färdigställdes.

1) Växelundervisningen innebar att äldre och kunnigare elever, s k monitörer, fick hjälpa läraren att undervisa yngre elever i små grupper. Skolan var inte uppdelad i klasser, utan alla elever undervisades i samma rum. I övningsskolan till Folkskoleseminariet kunde det innebära upp till 500 elever i samma rum, uppdelade i grupper, som leddes av en monitör och allt övervakades av folkskolläraren.

bjg10prg9_1906min.jpg
Folkskollärarseminariet 1906. Björngårdsgatan 10 till vänster, Prästgårdsgatan 9 till höger
bjg10prg9_1906gardenmin.jpg
Föregående bild inne på gården mot väster
bjg10prg9_1906garden2min.jpg
Inne på gården mot väster
gymnastikuppvisning1910min.jpg
Gymnastikuppvisning 1910
musiksalen1908min.jpg
Musiksalen 1908

NÜRNBERGS BRYGGERI

Nürnbergs Bryggeri var ett ölbryggeri på dagens fastighet Dykärret Mindre vid Björngårdsgatan 14 / Högbergsgatan. Verksamheten upphörde 1916. Bebyggelsen är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att den utgör "synnerligen höga kulturhistoriska värden". Gatan Nürnbergsgången i kvarterets västra del påminner idag om den tidigare verksamheten.

nurnbergshuset4min.jpg Dykärret är ett mycket gammalt kvartersnamn som är belagt i skrift sedan 1649. Anledning till namnet var troligen den kärraktiga terrängen runt sjön Fatburen som låg söder om kvarteret. Genom landhöjning och igenfyllning blev sjön allt mindre och försvann helt i slutet av 1850-talet i samband med järnvägsbyggandet och anläggandet av Södra Station.

Kvarteren Dykärret, Dykärret Större och Dykärret Mindre var på 1600-talet Stockholms centrum för bryggerihantering. För bryggeri behövs gott vatten och det fanns i Fatburen vid denna tid.

nurnbergshuset3min.jpg Nürnbergs Bryggeri från Swedenborgsgatan i väster


hornethogbgbjorngmin.jpg
Hörnet Björngårdsgatan 14/Högbergsgatan
De små bryggerierna i kvarteren var redan på 1600-talet kända för sitt goda öl. Bryggeriet på Björngårdsgatan 14 drevs 1743 - 1786 av Sven Roos, tillhörande en gammal Stockholmsfamilj med flera åldermän i Bryggareämbetet. Roos bryggeri blev så småningom det största bryggeriet i Dykärret. Roos själv bodde i den äldsta bevarade byggnaden, i hörnet Högbergsgatan/Björngårdsgatan.

Under åren 1810-1840 innehades bryggeriet av bryggaren Johan Gustaf Wertmüller (1783-1856). Efter flera ägarbyten köptes det gamla bryggeriet 1862 av den tyske bryggaren och industrimannen Fritz Dölling och den svenske guldsmeden Carl Gustaf Simonsson.


nurnbergshuset10min.jpg

Simonsson hade kapital som han nu önskade att investera i bryggerinäringen. På 1860-talet köpte Dölling och Simonsson ytterligare ett gammalt bryggeri, denna gång vid Luntmakargatan på Norrmalm som sedermera fick namnet Hamburgerbryggeriet.

Redan tidigare hade bayersk öl börjat tillverkas i bryggeriet vid Högbergsgatan och de nya ägarna tog upp denna tillverkning. Man började en kraftig utbyggnad och modernisering, köpte ångmaskin och tysktillverkade bryggerimaskiner och industriell drift infördes. Namnet Nürnberg Bayerska Bryggeri Bolag (NBBB) började användas. Dölling kom från den tyska staden Fürth, nära Nürnberg och därför valdes förmodligen denna stads namn för bryggeriet. Nürnbergs bayerska öl höll en mycket hög klass, det var ett av de två svenska bryggerier som medaljerades vid världsutställningen i Wien 1873. nurnbergshuset6min.jpg

Efter Simonssons död 1870 blev Nürnbergs Bryggeri ett familjeföretag tillsammans med två söner och en svärson. 1883 startades produktionen av pilsner efter Hamburgerbryggeriets stora framgångar med denna produkt. 1889 såldes rörelsen till nystartade kartellen AB Stockholms Bryggerier. Dölling fortsatte att leda företaget men efter en schism med konsortiet hoppade han av och startade Pilsnerbryggeriet på hörnet vid dagens Götgatan och Ringvägen.

När anläggningen var fullt utbyggd omfattades hela kvarteret Dykärret Mindre. Den ståtliga och representativa fasaden mot söder och Swedenborgsgatan hörde till byggnaden som tillkom under åren 1882–1883 samt 1888–1889 efter ritningar av arkitekt Alwin Jacobi. Här låg tappning, lager och jäskällare. Utseendet framgår av en reklametikett från sekelskiftet 1900 (ovan) där man ser en illustration över hela anläggningen ur fågelperspektivet från väster. Trots moderniseringar lade Stockholms Bryggerier 1916 ner Nürnbergs Bryggeriets verksamhet. nurnbergshuset5min.jpg

År 1918 övertog Stockholms stad anläggningen och hade där magasin samt fryshus i fastigheterna fram till 1971. Under den här perioden fanns även en del småindustrier i byggnaderna. 1984 inköptes de ursprungliga bryggerilokalerna på fastigheten Dykärret Mindre 12 av privata intressen och efter omfattande renoveringar flyttade NürnbergHusets fest & konferensanläggning in. Bebyggelsen mot Swedenborsgatan revs 1980 och två större bostadshus uppfördes i dess ställe av AB Familjebostäder efter ritningar av arkitektkontoret Malmquist & Skoogh. Husen på fastigheten Dykärret Mindre 10 (mot Högbergsgatan) behölls av Staden. De har framför allt fungerat som bryggeriets kontor och bostadshus och ägs idag av AB Stadsholmen som lät upprusta dem på 1980-talet.

nurnbergshusetmin.jpg nurnberghuset8min.jpg bjg14soderut_2020min.jpg Björngårdsgatan 14 söderut bjg14_2020min.jpg
Björngårdsgatan 14 norrut

Konung Oscar I:s Minne
Björngårdsgatan 23


oscardforstesminnemontagemid.jpg

Bygget av Konung Oscar I:s Minne började 1873, och initiativtagaren änkedrottningen Josefina av Leuchtenberg hade själv varit med och utfört en del av skisserna. Arkitekten var Per Ulrik Stenhammar. Han ritade en palatsliknande vårdbyggnad i två våningar med flyglar och fasader i sandstensfärgad puts. I huvudbyggnaden fanns bland annat rum med två respektive sju sängplatser för "sjukavdelningen" respektive "fattigavdelningen". Från centralhallen nådde man en kyrksal med två våningars takhöjd. I flyglarna anordnades rum för administration och i norra flygeln låg köket. oscarsminnekarta1899.jpg


oscarsminne2min.jpg
Huset, som skulle vara "ett hem för mindre bemedlade fruntimmer af ståndsklassen" blev färdigt i slutet av år 1875. När hemmet öppnade år 1875 hade det 45 platser, därav var två platser så kallade "friplatser" som var avgiftsfria. För de övriga platserna fick en avgift mellan 200 och 450 kronor årligen erläggas. Intill byggnadens östra sida anlades en liten park som idag är en del av Mariagårdstäppan.

År 1952 lämnade stiftelsen huset och flyttade sin verksamhet till stadsdelen Bagarmossen. Orsaker till flytten var dels att huset vid Björngårdsgatan blivit för "tungt" för stiftelsen och dels den nya järnägstunneln och spårdiket för Västra stambanan som skulle anläggas intill byggnadens södra gavel och därigenom kom att inkräkta på husets trädgård. Stockholms stad förvärvade hela fastigheten Stiftelsen 1 och från behållningen kunde Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne skaffa nya lokaler i Bagarmossen.

År 1957 följde en ombyggnad för sjukvårdsutbildning av sjuksköterskor och administration. Det inrättades även en mentalvårdsbyrå i byggnaden. Fram till och med år 2008 bedrev Karolinska Institutet psykoterapeutisk verksamhet i huset. År 2004 utfördes en byggnadshistorisk inventering av Stockholms stadsmuseum på uppdrag av dåvarande Banverket.

2009 hyrdes hela huset ut till Trafikverket som bedrev verksamhet kopplad till bygget av Citybanans Södermalmstunneln, som passerar under delar av byggnaden. I samband med det överfördes den forna vårdinrättningen till fastighetsnämnden från Micasa Fastigheter, som äger Stockholms stads omsorgsfastigheter. Efter att fastigheten tomställts 2016 planerar staden att sälja den externt.

oscarsminne2017min.jpg

oscarsminne_2020min.jpg Den nya Södermalmstunneln för Citybanan passerar direkt under södra flygeln och ena halvan av huvudbyggnaden. För att bevara huset krävs omfattande och tekniskt avancerade insatser. Den berörda delen av huset väger omkring 8 700 ton, och den lyfts upp för att tunneln skall kunna dras fram. Medan grunden schaktas bort säkras huset av en tillfällig stålkonstruktion som bärs upp av cirka 180 stålpålar invändigt och 100 utvändigt. Därefter gjuts två tunnelrör. Under arbetenas gång säkras delar av husets fasader med en korsett av stålbalkar. När arbetet är klart kommer husgrunden att vila direkt på Citybanans tunneltak. Fastighetsbolaget Vasaparken beslutade 2018 att köpa fastigheten, för att använda byggnaden som hotell och restaurang.