Södermalm i tid och rum. Stockholm

Åsögatan

Ur Stockholms gatunamn

Vid namnrevisionen 1885 gav man namnet Åsögatan åt »Falkenbergsgatan och dess förlängningar åt vester och öster samt den med den senare sammanfallande Lilla Bondegatan». En andra »Falkenbergsgata» fanns i Djurgårdsstaden. Åsöberget blev samtidigt namnet på »parken ofvanför Tegelvikstorget». I Beredningsut- skottets utlåtande 1884 nämns Åsögatan, med tilläg- get »efter Södermalms gamla namn», bland exemplen på kategorien »fosterländska och historiska namn».

nutidasogosterstagmin.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Åsögatan österut från Erstagatan
Till gatan har före 1885 varit knutna olika namn. Sträckan Östgötagatan-Nytorgsgatan kallas 1649 »Dagekarlsgathun».1 Att det finns ett samband mellan detta namn och kvartersnamnet Dagakarlen, som är belagt 1651 (Dagekarlen2), är uppenbart, men det är inte möjligt att med säkerhet avgöra vilket namn som är det primära, gatunamnet eller kvartersnamnet. År 1654 omtalas emellertid »Michel Larsons dagzwerks- karls gårdztompt ... wthi quarteret Tegelslagaren wedh Dagekarsgathun».3 Man kan därför inte helt utesluta möjligheten, att det är denne »dagzwerks- karl» som har gett anledning till gatunamnet, som i så fall bör vara äldre än kvartersnamnet.

Under 1670-talet försvinner namnet Dagakarlsgatan till förmån för Sillpackargatan; det yngsta belägget synes vara från 1674 och återfinnes i Holms tomtbok. I den kallas gatan för »Dagekarls Gatan Item /även/ Sillpakkare gatan».

Namnet Sillpackargatan är belagt 1669. Anledningen till namnet har varit, att det har bott sillpackare vid gatan. I Holms tomtbok 1674 omtalas sålunda såsom tomtägare i kvarteren Höken, Timmermannen och Dagakarlen vid Sillpackargatan »Sahl. Simon Hindrichsson Sillpakkare», »S: Thomas Hindersson Sillpachare» och »Swän Sillpachare». Sillpakkare var en av staden anställd person som hade till uppgift att besiktiga och (om)packa sill, som infördes till staden eller utskeppades därifrån. Fram mot mitten av 1800-talet blir Sillpackargatan det gängse namnet på gatan väster om nuvarande Östgötagatan men ersättes därefter av Falkenbergsgatan. Detta namn är belagt 1665 (Falckenbärgzgatun).

nutidasogosterstag2min.jpg forstoringsglas.jpg 2004. Åsögatan västerut mot Erstagatan. Första gatan till vänster är Ploggatan. Närmast till höger nr 207. Det gula stenhuset är nr 203 (tidigare 147)
Anledningen till namnet har varit, att riksrådet Conrad von Falkenberg (1591-1654) varit tomtägare i kvarteret Oron; år 1666 omtalas »Falkenbärgz Tompt» och 1667 »Sahl. wälb. H:r Conrad von Falchenbergz arfwingars gårdh». I Holms tomtbok 1674 betecknas gatan vid kvarteren Oron och Tegelslagaren såsom »Falkenbergz Gatan eller Sillpackare gatan»." Namnet Falkenbergsgatan kommer efterhand att avse gatusträckningen öster om Östgötagatan; efter 1857 gäller namnet även för sträckningen väster om Östgötagatan.

Falkenbergsgatan slutade vid bergen öster om nuvarande Borgmästargatan. Den del av nuvarande Åsögatan som låg öster om bergen kallades Lilla Bondegatan (1760-talet). NB föreslog 1940 namnet Åsötorget med motiveringen att »det är kort samt lätt att uttala och framför allt hugfäster det den nuvarande stadsdelen Södermalms ursprungliga namn Åsön». Andra namn som hade diskuterats i sammanhanget var Fatburstorget, Katarinaplatsen och Bondetorget.


Åsögatan 195
(Tidigare 141)

asog195_1min.jpg
forstoringsglas.jpg

De båda husen på tomten tillkom troligen strax efter 1712 resp. strax före 1736. Byggnadskropparna förnyades helt 1959-60.

Åsögatan 195, kan följas i tomtöres- och mantalslängder tillbaka till 1690-talet och var då nyss uppbyggd. I stadsingenjör Johan Cortmans tomtbok från sekelskiftet 1700 tillhör den timmerkarlen Anders Persson, "är allenast en stuga", och 1711 ägs den av skeppstimmerkarlen Måns Månsson och har blott en eldstad. Senare ägdes gården av ytterligare en timmerkarl och såldes av hans änka till en kofferdisjöman, tillföll senare dennes änka och såldes på auktion 1777.

Under denna tid var gården bostad för ägarfamiljen och 2-3 hushåll som fick sitt uppehälle på varvet eller i någon klädesmanufaktur, samt några ensamstående textilarbeterskor och åldringar.

1770 flyttade varvstimmermannen Peter Hagman in i gården med sin familj. 1771 dog en son i kopporna, 5½ år gammal, 1772 först hustrun och sedan han själv, båda i hetsig feber. Den 14-åriga dottern Anna Stina fick då plats som barnflicka i Gamla Stan, blev sedan figurantska vid Operan och småningom älskarinna åt Gustav III:s bror hertig Fredrik, varvid det folkliga namnet Anna Stina byttes ut mot det mer välklingande Sophie. Hennes vidare öden utspelades fjärran från denna trakt.

1777 köpte estoftfabrikören Carl Magnus Schön Meyer gården; han använde den som bostad för en del av arbetsstyrkan i sin närbelägna fabrik, där man framställde finare ylletyger. 1780 bodde här sålunda en tysk tygvävargesäll med hustru och son samt sex lärgossar 11-20 år gamla.

asog141.jpg

1785 köps gården av en skeppstimmerman, som skiftar yrke till tjärkullrare (han rullar tjärtunnor) och avancerar till tjärvräkare som kontrollerar tjärans kvalitet. Under 1800-talet ägs gården av varvstimmermän fram till 1861, då den köps av en undermaskinist. Från 1 april 1881 är Stockholms stad ägare; detta var den första egendom i kvarteret som staden förvärvade.

1870 bebos gården av ägaren och hans familj samt två timmermansfamiljer och två ensamstående timmermän. Husägare inom området är främst arbetare av olika slag, somliga anställda vid varvet, men också handlande, ensamstående kvinnor och sterbhus. En tredjedel av ägarna bor inte i sina hus, utan är skrivna i mer välmående delar av Södermalm, i Gamla Stan, på Östermalm eller på Djurgården.


asog195_2.jpg


asog195_karta.jpg
När staden övertog gården, var den uppdelad i tre lägenheter, som hade årshyran 200, 180 och 130 kronor, och varje lägenhet rymde en barnfamilj och en eller flera inneboende. Normalinkomsten för de arbetare som hyrde var 700-800 kronor per år. Med tiden sänktes hyrorna och höjdes lönerna. 1920 var hyrorna 160, 160 och 120 kronor, och dessa lägenheter bebos av en skeppstimmerman vid flottan och hans hustru, inkomst 5 090 kronor, en körkarl med hustru och egen häst samt en inneboende tryckeriarbeterska, inkomst 3 800 resp 1 500 kronor, och en murare med hustru, vilka har fattigunderstöd och inkomst 2 000 kronor och en inneboende diversearbetare med årsinkomsten 3 800 kronor.

asog195_3min.jpg forstoringsglas.jpg
1902
asog195_4min.jpg forstoringsglas.jpg
1960 under renovering
asog195_5min.jpg forstoringsglas.jpg
1963 efter renovering
Inneboendesystemet, som kan vara svårt att skilja från "stockholmsäktenskap", lever kvar länge här, men med tiden blir barnen färre och befolkningen i övrigt fåtaligare och äldre. En och annan studerande flyttar in, och åtskilliga lägenheter förlorar sin bostadsfunktion. "Så snart ett bostadshus blir ledigt här döms det ut som bostad och en verkstad flyttar in", heter det i en tidningsintervju 1952.

kartaasog143.jpg

asog195_6min.jpg
forstoringsglas.jpg Åsögatan österut från Skeppargränd. Närmast
till vänster nr 141 och därefter 143.

asog143min.jpg
forstoringsglas.jpg Åsögatan 139-143 västerut. 143 närmast till höger. Mellan 139 och 141 börjar Skeppargränd.

nutidasog195_2min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Hörnet Åsögatan/Skeppargränd från sydost.

skeppargr9min.jpg
forstoringsglas.jpg Åsögatan 141/Skeppar-
gränd 5 från väster.nutidasog195_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Åsögatan 195 från öster


1953 bor i Åsögatan 195 en försäljare och hans hustru, en lägenhet är hobbylokal och en är bleckslageri. 1955 finns här blott försäljaren och hans hustru samt en inneboende kock, som snart flyttar därifrån. De sista åren bor hustrun ensam kvar.


Åsögatan 198
Tidigare 96

Typ av mindre Malmgård från 1600-1700-tal, också kallad Fyrkanten och Hagen.

asog198_2min.jpg
forstoringsglas.jpg 1907kartaasog96.jpg
asog198.jpg
forstoringsglas.jpg 1900
Denna byggnad bör vara identisk med den som beskrivs i samband med den Tottieska malmgården i Sjutton Skansenhus berättar, Arne Biörnstad:

asog198_4min.jpg forstoringsglas.jpg Hur området såg ut 1759 kan vi inte veta med säkerhet, men det finns en osignerad ritning som måste vara gjord efter 1766, då tjärkullraren Anders Appelroth byggde sig det hus som syns på den lilla nordliga granntomten. Ritningen visar hela Barnängsbacken med ett rätvinkligt system av gångar och odlingsytor, inde- lade i en mängd sängar eller rabatter. Tyvärr finns inte någon text som förklarar vad som är verklighet och vad som är vision i den. För det är tydligt att den är gjord medan både byggande och planering pågick.

På norrsidan, väster om Appelroths tomt, ligger ett litet kvadratiskt hus, det första som Charles Tottie lät bygga. Ritningen till det godkändes 1763 av Stockholms stads Ämbets- och Byggnings Collegium. Ett envånings stenhus med två stora välvda källare »till grön- sakers och rotsakers förvarande«. Den ena källaren hade en kakelugn som kunde värma båda valven. asog198_5min.jpg forstoringsglas.jpg

Redan 1733, då Tillaeus' karta tillkom tycks det ha funnits en byggnad på samma plats.

asog198_3.jpg
Tillaeus' kartanutidasog203_207_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Åsögatan mot väster från nr 207.
asog100min.jpg
forstoringsglas.jpg Åsögatan mot öster från nr 147, nu 203, (till vänster) och 100 (till höger). Ägare till nr 100 i kv Barnängsbacken 2 och 3 var Stockholms fattigvårdsnämnd.

kartaasog100.jpg


Åsögatan 202-204
Tidigare 100-102

Bilden är tagen från sydost 1902. På denna sida - den södra - av Åsögatan finns idag endast höga hyreshus.

asog202_204_2min.jpg
forstoringsglas.jpg 1906kartaasog202.jpg
asog202_204.jpg
1902

asog102.jpg
Arbetarbostadsfondens hus,
Åsögatan 102 (nu 204) /Duvnäsgatan 8nutidgruvbacken_2min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Duvnäsgatan norrut mot Åsögatan. Till vänster Duvnäsgatan 8.
kartaasog204.jpg

duvnasg8_12.jpg
Duvnäsgatan 8-12. År 1913.

nutidgruvbacken_3min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Duvnäsgatan norrut mot Åsögatan. Till höger Åsögatan 206 och där bakom skymtar nr 213.

duvnasgmin.jpg
forstoringsglas.jpg Duvnäsgatan från Åsögatan söderut mot Bondegatan. 2002

nutidgruvbackenmin.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Från Gruvbacken norrut mot Åsögatan 208. Till vänster fastigheten vid hörnet Duvnäsgatan/Åsögatan.

nutidgruvbacken_4min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Gruvbacken österut.  I fastigheten Åsögatan 108 var 1906 mantalsskrivna:

  Skomakaränkan Tekla Konkordia Lindahl (f 1841).
  Äger fastigheten.
  Bokföraränkan Edla Malvina Österberg (f 1839).
  Årshyra 120 kronor.
  Arbetskarlen Per Erik Jansson (skriven på Duvnäsgatan 16)
  hyr materialbod i fastigheten för en årshyra av 25 kronor.


asog206_2min.jpg
forstoringsglas.jpg På gården till Åsögatan 108, numera 206. Ägare skomakaränkan T C Lindahl. Foto 21 augusti 1906
kartaasog206.jpg

Åsögatan 211

Huset uppfördes strax efter 1754. Tillbyggnaden tillkom 1940.

kartaasog155.jpg

nutidasog211_3min.jpg
forstoringsglas.jpg Åsögatan 211från öster. Till höger Folkungagatan med Saltsjöbanan.


asog213_2.jpg
Åsögatan 213. Närmast till höger nr 157, i bakgrunden nr 153.

asog155.jpg
Åsögatan 155 (nu 211).

kartaasog211.jpgÅsögatan 213

Ursprungligen två sammanbyggda timmerstugor från 1700-talet, vilkas stommar på grund av husbocksskador nytimrades av äldre virke 1959.

asog213_3.jpg
Gårdshus Åsögatan 157 (nu 213). År 1923nutidasog213_2min.jpg
forstoringsglas.jpg Åsögatan 213 till höger, 206 till vänster. Duvnäsgatan i bakgrunden.


kartaasog213_2.jpg

asog211_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Åsögatan 211 norrifrån från Lotsgatans förlängning.

nutidasog211_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Åsögatan 211 österifrån från Lotsgatans förlängning.

nutidasog211_2min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Åsögatan 213 från nordost från Lotsgatans förlängning. 211 till höger.


asog213_1min.jpg
forstoringsglas.jpg Åsögatan 213.


asog213_4min.jpg
forstoringsglas.jpg Åsögatan västerut. Nr 213 till höger. Vid det höga tegelhuset går Duvnäsgatan ned söderut.


nutidasog213_1min.jpg
forstoringsglas.jpg Åsögatan 213

Åsögatan 217
(Tidigare 161)

asog217.jpg
Trapporna från Åsöberget ned till Kvastmakaregatan.
I bakgrunden Fåfängan. 1924
nutidasog217_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004

kartaasog217.jpg