Södermalm i tid och rum. Stockholm

Borgerskapets gubbhus - Kristinehovs malmgård

Malmgårdarna i Stockholm Birgit Lindberg, 1985

gubbhuset7txt.jpg gubbhuset10txt.jpg
bkg120.jpg


bkg120txt.jpg

sepasoderframsida.jpg

bkg120karta1885.jpg
1885
bkg120karta1902.jpg
1902

Ur Stockholmsliv, Staffan Tjerneld, 1950     nutidspunkt.jpg Nutid 2003

Gubbhusets domäner omfattade nära tjugofem tunnland. Det mesta var backar och berg, Gubbhusbergen, som denna fortsättning av Skinnarviksbergen kallades. I hörnet mot Pipbruksgränd, Varvsgatans föregångare, låg en vacker trädgård. Trakten vann knappast i skönhet, när sedermera kvarteret Plankan rutades upp över trädgårdsgångarna och fruktträden efterträddes av nutidens plåtskjul och virkesupplag. Själva mangården, Kristinehov, finns fortfarande kvar under adress Lundagatan 58.

gubbhuset1txt.jpg gubbhuset2txt.jpg
I äldre tider bestod området av flera smärre tomter och gårdar. 1789 inköptes egendomen av brukspatronen Georg Fr. Diedrichson och efter dennes död började gårdens era som välfärdsinrättning. Brukspatronen, som var en av direktörerna i Borgerskapets gubbhus och redan tidigare skänkt pengar till den då ganska fattiga institutionen testamenterade nämligen 1806 sin malmgård till Gubbhuset. Genom tillmötesgående från fru Diedrichson kunde pensionärerna börja flytta in på Kristinehov redan 1812, medan ombyggnader och nyinredningar ännu pågick. Fyra år senare stod Gubbhuset helt klart, och därmed var en lång och bekymmersam lokalfråga ur världen eftersom de första planerna på ett Borgerskapets gubbhus gick tillbaka till 1772.

gubbhuset3txt.jpg gubbhuset4txt.jpg
1816 hade Gubbhuset trettiosex pensionärer, eller, för att citera det kungliga reglementet av år 1788, sådana »åldrige, avsigkomne och vanföre borgare, som i sina förra år deltagit i denna stads borgerskaps tunga». Smärre förändringar och ombyggnader på gården gjorde det möjligt att successivt öka antalet understödstagare. Finanserna klarades med donationer. 1853 beräknades underhållet för var och en av de femtiotre pensionärerna till 143 riksdaler 35 skillingar 11 i runstycken per år, och då är att märka, att direktionen tio år tidigare beslutat att icke tillåta »någon av de å Gubbhuset till vård och underhåll intagna, att annorledes än i matsalarna vid där anrättade bord erhålla spisning middagar och aftnar, ävensom att den tilldelade maten icke får från stället bortbäras».

gubbhuset5txt.jpg gubbhuset6txt.jpg
Den enda större tillbyggnaden vid gamla Gubbhuset skedde 1868, då man byggde en (numera riven) flygelbyggnad, som innehöll tio rum. Mot slutet av seklet höjdes emellertid röster för att stiftelsens anläggningar skulle svara bättre mot den nya tidens krav. Ekonomiskt såg man sig i stånd härtill efter en större marköverlåtelse till staden 1895 i samband med nyreglering av stadsplanen, och 1901 förelåg Gustaf Wickmans ritningar till det nya Gubbhuset eller Borgarhemmet, som anläggningen vid Högalidsgatan 28 kallas.

gubbhusmatsal.jpg
Matsalen på gamla Gubbhuset användes även för andakter och hade en liten predikstol på ena kortväggen.
Planeringsarbetet tog ganska lång tid, först fyra år senare började byggnaden uppföras för att stå färdig i oktober 1908. Inte minst det dominerande läget gjorde att byggnadsarbetet följdes med stort intresse, och inför invigningen hade dagspressen långa illustrerade artiklar om »det präktiga och solida palatset». Man beundrade utsikten, inredningen, kyrksalen på nedre botten samt inte minst den elektriska hissen, värmeelementen i rummen samt »bekvämlighetsinrättningar med vattenklosetter».

En stor del av den gamla Kristinehovstomten stannade kvar i Gubbhusets ägo och skulle ge mera pengar. I december 1907 såldes huvudparten för 635 000 kronor till ett konsortium under ledning av byggmästaren vid det nya gubbhusbygget, varefter köparna några veckor senare avyttrade marken för 1 100 000 kronor. Även i tomtjobberiets förlovade tid ansågs en vinst på nära halva miljonen vara respektabel. Transaktioner som dessa fordrade givetvis stor avkastning av den kommande bebyggelsen för att tomterna skulle bli räntabla.

gubbhuset8txt.jpg
nutidspunkt.jpg Nutid 2003
gubbhuset9txt.jpg
nutidspunkt.jpg Nutid 2003

På sluttningen ned mot Riddarfjärden byggdes de mäktiga hyreskomplex som flankerar Borgarhemmet och höjer det till en högre estetisk dignitet. Det var dylika tegelkolosser som föreslogs i en stadsplan för Söder Mälarstrand nedanför Heleneborgsområdet och 1908 inspirerade arkitekten Wilhelm Klemming till en temperamentsfull artikel, där han protesterade mot stadsplanerarnas fantasilösa användande av linjaler och vinkelhakar och totala brist på känsla för topografins naturliga förutsättningar. »Den väsentliga skillnaden mellan det östra och västra Söder kommer - så ser det ut - att bestå däri, att på östra sidan byggdes kyrkan först och skandalhuset sedan och på västra blir det tvärtom.»

I stället för hyreskaserner rekommenderade Wilhelm Klemming det anglosachsiska systemet med enfamiljshus, men tiden var ännu inte mogen för moderna privatvillor på Söderbergen. Ett tiotal år senare beslöt staden emellertid anlägga Skinnarviksringen, som skulle bli Söders Lärkstad. Området var ganska litet och berörde blott tretton tomter, vilka emellertid omedelbart fann köpare, lockade av det fria läget och den förnämliga utsikten pver Riddarfjärden. Till följd av kristiden stod tomterna obebyggda några år, men 1921 blev det första huset färdigt.

gubbhusetkarta1922.jpg
1922
Ytterligare ett tiotal år senare - 1931 - gjorde funkisarkitekturen sin markanta entre på Söder, när kvarteret Marmorn ovanför Skinnarviksringen fick sitt av Sven Wallander ritade HSB-komplex. De oändliga balkongraderna tävlar nu med Högalidskyrkan om att vara ett av de mest karakteristiska inslagen i vyn över västra Södermalm.